Board of Trustees

 • NAGASAWA Tadanori
  Executive Chairman
 • KABAYAMA Sachikazu
  Trustee and President
 • INOUE Masahiro
  Trustee
 • ENDO Akiko
  Trustee
 • SHINOHARA Noriyuki
  Trustee
 • NAKAJIMA Shinya
  Trustee
 • FUSE Shigeru
  Trustee
 • ONUMA Nobuyuki
  Trustee
 • SHIMADA Hideo
  Trustee
 • SEKI Hiroshi
  Trustee
 • UOTANI Nobuyuki
  Auditor
 • KOMATSU Satoshi
  Auditor

President, Deputy President
Dean, Deputy Dean and Director

 • KABAYAMA Sachikazu
  President
 • FUSE Shigeru
  Deputy President
  (Academic Planning and External Affairs/Centennial Project)
 • SHINOHARA Noriyuki
  Deputy President
  (Academic Planning and External Affairs)
 • YAMAMOTO Yasuhisa
  Deputy President
  (Academic and Student Affairs)
 • KATO Koji
  Deputy President
  (Academic Research Promotion) and
  Vice Director, Museum & Library
 • TAKAHAMA Toshiya
  Deputy President
  (Internal Relations)
 • KITAZAKI Masako
  Deputy President
  (External Collaboration)
 • NIIMI Ryu
  Director, Museum & Library and
  Research Center for Art and Design
 • ITO Shinichi
  Dean, College of Art and Design
  Dean, Graduate School of Art and Design
 • SHIDA Yoko
  Deputy Dean, College of Art and Design
 • YOSHIKAWA Tamihito
  Director, College of Art and Design Correspondence Course
 • SHIMIZU Kohey
  Deputy Director, College of Art and Design Correspondence Course
 • INOKUCHI Hiromi
  Dean, College of Creative Thinking for Social Innovation
  Dean, Graduate School of Creative Thinking for Social Innovation
 • WAKASUGI Koichi
  Head, Research Center for Social Creativity
 • FURUKATA Masahiko
  Director, IT Education Center

Professors Emeritus

 • TSUTSUMI Namio
 • ONISHI Yoshinori
 • KOMAGOME Shigeyoshi
 • TANABE Saburosuke
 • AOKI Masao
 • SHIMAZAKI Makoto
 • MUKAI Shutaro
 • ABE Yasuhito
 • TANAKA Eisaku
 • TAMURA Zenjiro
 • ITO Takahiro
 • KOIKE Kazuko
 • SANADA Hiroshi
 • NASU Katsuya
 • ASAKURA Shigeharu
 • KOISHI Shinpachi
 • KOTANI Yasuhiro
 • OYOBE Katsuhito
 • MORIE Kenji
 • YOKOMIZO Takeshi
 • KODA Yoji
 • SAKAI Michio
 • MORI Hideo
 • TACHIBANA Naomi
 • KAWAGUCHI Naoji
 • SAITO Akiyoshi
 • SHIMOMURA Chihaya
 • TAKIZAWA Tomoyuki
 • YAMAMOTO Tadahiro
 • TANAKA Hideho
 • TAKAICHI Michika
 • SHIINA Junko
 • KOMATSU Makoto
 • TERAHARA Yoshihiko
 • MIYASHITA Isamu
 • SUZUKI Tamiyasu
 • NAGAO Shigetake
 • IMAI Yoshiro
 • MIURA Taeko
 • SUZUKI Hisao
 • IKEDA Ryoji
 • GOTO Yoshiro
 • KOIDO Mitsuru
 • SAKUMA Yasuaki
 • ENDO Akiko
 • NAGASAWA Hideyuki
 • TOYA Shigeo
 • NIIJIMA Minoru
 • MIYAJIMA Shingo
 • SEKINO Yoshiharu
 • TANAKA Katsuaki
 • UCHIDA Aguri
 • KAMINO Yoshiharu
 • MINAMOTO Aihiko
 • TOTOKI Akiyoshi
 • WAKIYA Toru
 • IMAIZUMI Hiroshi
 • KAJI Yoshiaki
 • KOIZUMI Makoto
 • NISHIMOTO Kiyoshi
 • TAKASHIMA Naoyuki
 • ITAYA Ryoku
 • KUROKAWA Hirotake
 • AMANO Masaru
 • MORIYAMA Akiko
 • KOBAYASHI Norio
 • SHIGEMASA Keiji